தென்னிந்திய திரைப்படத் தொழிலாளர்கள் சமேளனத்தின் சார்பில் மிக பணிவான தாழ்மையான வேண்டுகோள்