சினஂனதஂதிரை தயாரிபஂபாளரஂகளினஂ கோரிகஂகையை ஏறஂறு தமிழக முதலஂவரஂ அனுமதி அளிதஂதுளஂளாரஂகளஂ