வடலூர் கருணை ட்ரஸ்ட் நிறுவனத்தின் மூலமாக பாதிக்கபட்டர்களுக்கு அரிசி, மளிகை மற்றும் காய்கறிகள் வழங்கபட்டது.

நேறஂறு கருணை ட்ரஸ்ட் நிறுவனத்தின் மூலமாக கொரானாவால் வாழ்வாதாரம்
பாதிக்கபட்டர்களுக்கு அரிசி, மளிகை மற்றும் காய்கறிகள் வழங்கபட்டது.தொடரஂநஂது செயஂது வருகிறாரஂகளஂ. பணிகளஂ தொடர வாழஂதஂதுகிறோமஂ.