100 பேருக்கு ஆடு மாடுகள் கலப்பை மக்கள் இயக்கம் சார்பாக P.T.செல்வகுமார் வழங்கினார்