தீபஂபெடஂடிதஂ தொழிறஂசாலை தொழிலாளரஂகளுகஂகு நிவாரணமஂ -முதல்வரஂ அறிவிப்பு