நம்மையும் காத்து, நாட்டு மக்களையும் காப்போம்! -முதல்வர்