அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம் (மகளிர்) கிண்டி சென்னை-600032 அறிவிப்பு

ஆகஸ்ட் 2021 ஆம் ஆண்டு அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் மகளிர்ல்  சேர
www.skilltraining.tn.gov.inஎன்ற இணையதளத்தில் 14.08. 2021 வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.
*vrcs