மனித உரிமை காக்கும் கட்சியின் நிறுவனர் திரு.M.கார்த்திக்ன் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு