வடலூர் கருணை ட்ரஸ்ட் நிறுவனத்தின் மூலம் ஐந்து கிராமங்களுக்கு முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள். கணவர் இல்லாதவர்களுக்கு வேட்டி. சேலைகள் பொங்கல் பரிசு வழங்கப்பட்டது…

நாள்: 16/01/2021