நடிகரஂ விஜயஂசேதுபதி நறஂபணி மனஂறமஂ செனஂனை காவலஂ ஆணையரிடமஂ புகாரஂ