“27 யாக குண்டத்தில் 27 நட்சத்திர ஹோமங்கள் ஸ்ரீ தன்வந்திரி ஆரோக்கிய பீடத்தில் 11-12-2020 நடைபெறுகிறது”