*தன் படத்தில் பணி புரிந்த தொழிலாளர்கள் மற்றும் டெக்னீஷியன்களுக்கு தங்ககாசு வழங்கிய நடிகர் சூர்யா*

*தன் படத்தில் பணி புரிந்த தொழிலாளர்கள் மற்றும் டெக்னீஷியன்களுக்கு  தங்ககாசு வழங்கிய நடிகர் சூர்யா*