ஆதம்பாக்கத்தில் தாடியும்தலைமுடியும்வைத்து சாமியார்போல்திரிந்தவரை சகமனிதனாகமாற்றிய உதவி ஆய்வாளர் திரு. பாஸ்கர்

Thanks to Road Side News