Chennai Power Shutdown Areas on 30-07-16

PALLAVARAM AREA : Old Pallavaram, Zamin Pallavaram, Thirusulam, Rajaji nagar, Malliga Nagar, Subham nagar, Malaganadhapuram, Perumal nagar,  Part of Krishna nagar, P.V.V.road, Dharga road, Bharthi nagar, Cantonment Pallavaram, GST road Pallavaram, Muthamil nagar, Moongil Eri, Part of Pammal, Bhavani nagar,Part…