Chennai Power Shutdown Areas on 30-07-16

PALLAVARAM AREA : Old Pallavaram, Zamin Pallavaram, Thirusulam, Rajaji nagar, Malliga Nagar, Subham nagar, Malaganadhapuram, Perumal nagar,  Part of Krishna nagar, P.V.V.road, Dharga road, Bharthi nagar, Cantonment Pallavaram, GST road…